Obsah

Obec Nový Oldřichov vyhlašuje v oblasti životního prostředí program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v katastrálním území Mistrovice u Nového Oldřichova a katastrálním území Nový Oldřichov.

 

VI. Výzva

 

            Termín:            zahájení přijímání žádostí:                 1. 6. 2023

ukončení přijímání žádostí:                30. 11. 2023

vyhodnocení žádostí:                     do 31.12.2023

 

Výzva (406.88 kB)

Příloha č. 1 (459.48 kB)

Příloha č.2 (452.14 kB)

Žádosti o poskytnutí dotace dle tohoto programu doručené po 30.11.2023 nebudou poskytovatelem dotace vůbec hodnoceny a dotace nebude poskytnuta. Pro účely stanovení dne přijetí žádosti je rozhodné skutečné datum doručení žádosti na podatelnu Obecního úřadu Nový Oldřichov.

_____________________________________________________________________________

Upozoňujeme na důlěžitou povinnost k poskytnuté dotaci

  1. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace předkládat po dobu udržitelnosti projektu (tj. 10 let) dle povinnosti uložené odborem životního prostředí, výsledek rozboru vypouštěných odpadních vod, případný výsledek revize dle platné legislativy. Kontrolní výsledek musí odpovídat požadavkům platné legislativy v této oblasti. Nedodržení této podmínky bude poskytovatelem dotace považováno za porušení podmínek poskytnutí dotace.

_______________________

znak

PORUŠENÍ PODMÍNEK

V RÁMCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA PODPORU VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 16.9. 2020 sankce za porušení podmínky v čl. III., odst. 3.6.

  • za každý den prodlení nedodání dokladu o výsledku rozboru vypouštěných odpadních vod bude udělena sankce ve výši 0,25% z poskytnuté dotace
  • zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zmírnilo tento bod oproti tvrdosti podmínky v čl. III., odst. 3.10. dané smlouvy

 

     starostka obce

Bc. Marcela Novotná

 

V Novém Oldřichově dne: 17.9. 2020