Obsah

Projekt "Aktivní mládež bez hranic"

Základní informace

 

 Projekt Aktivní mládež bez hranic             

Logo EU        

Leadpartner:Německá vlajka

 Stadt Reichenbach/O.L.

Herr Andreas Böer, Bürgermeister                  
Görlitzer Strasse 4
02894 Reichenbach/O.L.   http://www.reichenbach-ol.de

Partner projektu:Česká vlajka

Obec Nový Oldřichov

 paní Marcela Novotná, starostka
 Mistrovice 51
 47113 Nový Oldřichov  https://www.obecnovyoldrichov.cz

Výchozí situace

Regiony Horní Lužice – Dolní Slezsko stejně jako české příhraničí v oblasti Lužických hor se po staletí rozvíjely jako kulturní a turistický kraj. Poklidné venkovské prostředí a mnohostranné možnosti pro trávení volného času lákají stále více mladých rodin nebo bývalých místních obyvatel k tomu, aby se do této oblasti stále vraceli.

V současné době nejsou v Reichenbachu a jeho místních částech k dispozici žádné specielní volnočasové nabídky, které by byly nasměrovány zejména na děti a mládež.  Přitom stále narůstá problém, kdy se mladá generace stále více uzavírá, vyhýbá se sociálním kontaktům, zejména se staršími generacemi, a již není podporována jejich schopnost převzít zodpovědnost a postavit se na vlastní nohy.

Situace na české straně je velmi podobná. V obci Nový Oldřichov je nedostatečná infrastruktura pro práci s mládeží, pro nabídku volnočasových aktivit a pro přeshraniční setkávání.  

Realizací tohoto projektu  chtějí obě obce společně řešit uvedené problémy.

Vybudování vyvážené infrastruktury a její udržitelné zajištění zahrnuje rozsáhlou přípravu a rozvoj pedagogicky hodnotných komunikačních a organizačních opatření, která budou realizována v rámci tohoto projektu. K tomu patří:

 • Analýza současné infrastruktury v obci Zoblitz a v okolí
 • Analýza cílové skupiny s ohledem na zájmy  mladistvých
 • Vytvoření setkávacího centra pro děti a mládež
 • Rozvíjení vhodných motivačních opatření
 • Vytvoření ročního plánu přeshraničních akcí
 • Vybudování udržitelného organizačního managementu

V návaznosti na to mohou být definovány rozvojové cíle pro vzájemně se doplňující centrální zařízení v každé obci a stanovena odpovídající opatření, potřebná pro udržení volnočasového a zájmového formování mladé generace.

Nadpis Cíle projektu  

Hlavním záměrem projektu je přispět k udržení infrastruktury a k lepšímu rozvíjení společenských a sociálních kontaktů v obou partnerských obcích. Projekt podporuje společné pořádání akcí spojené s výměnami zkušeností a získáváním znalostí a dovedností, aby bylo dosaženo přidané hodnoty na české i německé straně hranice. Dále jsou plánována vzdělávací opatření, která umožní mladým lidem volněji rozvíjet jejich osobnost, jejich schopnosti a znalosti a která jim také umožní uvědomit si své právo a spoluzodpovědnost ve společnosti.

Konkrétně se jedná o následující:

V zásadě bude v rámci projektu vytvořena v Zoblitz  centrální budova pro zemský okres Görlitz, ve které bude prováděno zejména vzdělávání. Jedná se o taková vzdělávací opatření, která budou zajišťovat občanské soužití. Bude zde poskytováno celé spektrum vzdělávacích nabídek od mládežnického červeného kříže a mladých hasičů až po volnočasové nabídky. Děti a mládež obou pohlaví zde budou mít stejné možnosti účastnit se na společných akcích v Zoblitz a v Novém Oldřichově. Všechny akce na německé straně jsou koncipovány jako jednodenní nabídky. Kromě toho bude tato budova také setkávacím centrem. Setkání budou většinou přeshraničního charakteru – budou se potkávat české a německé děti a mládež, budou při tom budovat sociální kontakty, odbourávat jazykové bariéry. Tím budou moci být pro oba příhraniční regiony vytvářeny mnohostranné volnočasové nabídky. Děti a mladí budou motivováni k tomu, aby se co nejvíce zdržovaly ve své obci a přebíraly zde odpovědnost, ztotožňovaly se se svým okolím. Projektový záměr tak přinese další pozitivní efekt – sníží se tendence mladé generace opouštět tento region. K tomu je také zapotřebí zahrnout mezi opatření podporující nárůst počtu obyvatel v regionu také rozšíření možností zaměření vzdělávání.

Na české straně v Novém Oldřichově znak Nový Oldřichov bude vybudováno obdobné zařízení –  zastaralá a nevyhovující budova bývalého kulturního domu bude přebudována na mezinárodní setkávací centrum pro mládeže. V průběhu realizace projektu a zejména během dalších let po jeho dokončení budou v obou obcích pořádány společné akce, které přispějí k rozvoji přeshraničních kontaktů a k výměnám zkušeností dětí a mládeže. Budou vytvořeny nové volnočasové nabídky pro děti a mládež, které budou probíhat v nově vybudovaných setkávacích centrech.  Při společné přípravě akcí na české straně bude kladen důraz na rozvíjení fyzických a psychických schopností cílové skupiny a také na podporu ekologického vzdělávání. Bude se zde většinou jednat o vícedenní akce – k tomu bude přizpůsobeno vybavení setkávacího centra. Tyto akce budou časově náročnější a proto budou v setkávacím centru v Novém Oldřichově vytvořeny také možnosti pro přenocování účastníků. Mnohostranné zaměření pořádaných akcí umožní dětem a mládeži využít rozmanité  přeshraniční nabídky. Pokud by nebyla vybudována potřebná infrastruktura, nemůže se rozvíjet plánovaná přeshraniční spolupráce.

Projekt přispěje k:
 • Rozvoji a upevnění vzájemných česko-německých vztahů
 • Získávání vědomostí / kvalifikací
 • Podpoře kreativnosti
 • Vytvoření specielního katalogu akcí pro děti a  mládež ve venkovském prostoru na obou stranách hranice
 • Podpoře dorostu v oblasti dobrovolných hasičů a zdravotního záchranářství a tím k lepší ochraně obyvatelstva
 • Zachování historických objektů ve společném příhraničí

Název realizace projektu

Každý partner převezme v rámci projektu část úkolů. Koordinace a průběžná kontrola plnění těchto úkolů bude probíhat na pravidelných schůzkách projektové pracovní skupiny. Veškeré výsledky a výstupy budou prezentovány prostřednictvím společného webu. Každý z partnerů je zodpovědný za přiměřenou práci s veřejností.

Realizace projektu bude probíhat v rámci stávajících pracovních kroků:
Pracovní celek 1 – příprava projektu

Společný projektový tým projednal na pravidelných setkáních všechna plánovaná opatření. Jednotlivé akce na české i německé straně byly podrobně projednány a odsouhlaseny. Také plánovaná stavební opatření na objektech  v Zoblitz a v Novém Oldřichově byla společně projednána a odsouhlasena.

Pracovní celek  2 – stavební opatření

Nejprve budou provedena potřebná výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a bude stanoven přesný harmonogram stavby. V další fázi budou obě budovy přebudovány a vybaveny tak, aby byly vytvořeny potřebné předpoklady pro jejich dlouhodobé užívání.

Pracovní celek 3 – zahájení projektu

Tento celek zahrnuje v první fázi vypracování analýzy cílové skupiny děti a mládež na německé i české straně. Při tom bude zjišťován aktuální stav dorostu v oblasti dobrovolných hasičů a zdravotnické první pomoci. Budou zde vystiženy problémy, které se v současné době týkají podpory tohoto dorostu. Dále budou vedeny rozhovory se zástupci subjektů, které mají intensivní kontakty s dětmi a mládeží. Cílem tohoto opatření je postihnout případné problémy a požadavky definované cílové skupiny a provést jejich analýzu. Na tomto základě pak mohou být plánované akce přizpůsobeny cílové skupině. Tak je možné zabývat se i sociální problematikou. To se může týkat např. finanční situace rodičů. Budou také hledáni další partneři, kteří budou projekt podporovat v dalších letech, po dobu jeho udržitelnosti. Zde se jedná zejména o různé iniciativy rodičů, dětská zařízení, školy různých typů a také subjekty, které se dennodenně zabývají péčí o děti a mládež. Důležitou skupinou budoucích uživatelů setkávacích center jsou také děti a mládež s různými druhy znevýhodnění, které jsou většinou organizovány prostřednictvím svých rodičů v různých zájmových sdruženích (např. alergické děti a astmatici). Ti budou také motivováni k účasti na projektu a na jeho udržitelném pokračování.

Pracovní celek  4 – příprava a organizace akcí pro období let 2013/2014

Tento celek se týká organizace již pevně stanovených akcí v letech  2013/2014. Na základě aktivit předchozího pracovního celku  budou připravovány také specielní akce pro období po ukončení realizace projektu, pro rok 2015 a dále, na jejichž přípravě a obsahu se mohou podílet i samotné děti a mládež. Všechny tyto plánované akce budou vždy zohledňovat aspekty přeshraničního působení a budou orientovány na oblast vzdělávání a volnočasových aktivit.

Pracovní celek 5 – práce s veřejností

Tento celek zahrnuje vytvoření společných internetových stránek v češtině i v němčině, které bude realizováno Lead partnerem ve spolupráci s projektovým partnerem. Dále budou zhotoveny letáky k vybudované investici v Zoblitz a v Novém Oldřichově, které představí nově vytvořené nabídky a dále menší letáčky k jednotlivým plánovaným akcím. Paralelně k tomu budou informace o pořádaných akcích zveřejňovány v místních médiích. Pro větší akce budou zhotoveny a vylepeny plakáty. Během stavby bude umístěn velký informační panel a po jejím dokončení bude v každé budově instalována pamětní deska s informacemi o financování investice z prostředků EU.

Pracovní celek 6 – Administrace projektu a vyúčtování

Lead partner bude průběžně vypracovávat zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu, projektový partner bude k tomu poskytovat potřebnou součinnost.

 

Komentář k akcím připravovaným na české straně 2013/2014

Akce na české straně budou zaměřeny zejména na tyto oblasti:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Smyslem ekologické a environmentální výchovy je předat soustavu znalostí a dovedností, týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí. Rozvinutí schopností komplexního myšlení, podněcování aktivit a tvořivosti, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích (např.  víkendové akce  Po stopách Ferdy mravence nebo Karla Maye )

Zdravý životní styl a pohyb

Správný vývoj dětí – duševní i tělesný je možné ovlivnit pomocí vhodné a vyvážené výživy. Preference tradičních receptů je v dnešní době nevyhovující a je nutné dbát na to, že klasická konzumace jídel musí být vyvážena fyzickou aktivitou. Pro zdraví dětí je rovnováha mezi výživou a pohybem zcela zásadní. Velké množství přijaté energie s nedostatečnou pohybovou aktivitou může vést ke zvýšené hmotnosti a obezitě. Sport přináší v dnešní době potřebnou relaxaci. Dnes je velký rozdíl mezi možnostmi sportovišť na menších obcích a velkých městech. Naše obec má kvalitní sportovní zázemí a může nabídnout pohyb pro děti na čerstvém vzduchu. Je nutné děti inspirovat k pohybovým aktivitám (např. akce Sáňkyáda, Sport bez hranic, závody hasičské mládeže, Rallye žebřík)

 

Důležité odkazy (po kliknutí na obrázek se přenesete na požadovanou stránku).

 

Baner fa

Logo Ziel 3/Cíl 3

Europastadt Gorlitz

 

      

 Rozhodnutí zadavatele o přímém výběru