26. 5. Filip

Zítra: Valdemar
Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně  doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 Oficiální název  Obec Nový Oldřichov
Důvod a způsob založení Dle zákona č. 367/1990 Sb., účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000 dle zákona č. 128/2000 Sb., úplné znění zákona o obcích
Kontaktní spojení

Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov

tel. 487 767 220, 724 181 525

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:30,
12:30 - 17:00


e-mail: uradoldrichov@seznam.cz
datová schránka: kgfaudp
Případné platby lze poukázat Česká spořitelna, a.s, pobočka Česká Lípa
číslo účtu: 0903288359/0800
IČO 00260789
DIČ CZ00260789, nejsme plátci DPH
Rozpočet Rozpočet
Počet obyvatel k 1.1. 786
Žádosti o informace

Obecní úřad Nový Oldřichov
Mistrovice č. p. 51, 471 13 Nový Oldřichov 
Tel. + fax: 487 767 220, mobil: 724 181 525

datová schránka:kgfaudp 
e-mail: uradoldrichov@seznam.cz,  

Přijetí žádostí a dalších podání Obecní úřad Nový Oldřichov
 Mistrovice  č. p. 51, 471 13 Nový Oldřichov 
Opravné prostředky Proti rozhodnutí ve věci:
 • povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je možno odvolat se do 15-ti dnů od jeho doručení Správě chráněné krajinné oblasti České středohoří podáním u Obecního úřadu v Novém Oldřichově
 • povolení připojení sjezdu na místní komunikaci nebo ke zvláštnímu užívání místní komunikace je možno se odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k Městskému úřadu Česká Lípa, odbor dopravy, podáním u Obecního úřadu v Novém Oldřichově
Seznam organizací


Základní škola a mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Nový Oldřichov č.p. 87, 471 13 Nový Oldřichov
Telefon: 487 767 515, 736 753 752, e-mail: zsmsno@seznam.cz

 

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace

Mistrovice 91, 471 13 Nový Oldřichov

Telefon: 722 634 895, e-mail: centrum@centrumcvak.cz

 

 

 

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

poskytnutí informace

zdarma

Materiálové náklady - kopírování  
formát A4 - černobílá kopie

2,-Kč/list

formát A3 - černobílá kopie

4,-Kč/list

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

85,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - černobíle

2,-Kč/list

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

 

 

Formuláře

 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Návody pro řešení nejrůznějších situací

Portál veřejné správy

Nedůležitější předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,  ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a RČ ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád,  ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech,  ve znění pozdějších předpisů

 

Informace k platbám poplatků a svozu popelnic

Od dubna do konce září svoz popelnic jednou za 14 dní v sudý týden ve čtvrtek

  PRODEJ PUBLIKACE O OBCI

cena 300,-Kč/ks
možno zakoupit na Obecním úřadě

DSCN0497.JPG

 

Digitální povodňový plán obce

 

Jak třídit odpad ?

http://www.jaktridit.cz/

Jízdní řady

Autobusová přeprava