18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka
Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně  doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 Oficiální název  Obec Nový Oldřichov
Důvod a způsob založení Dle zákona č. 367/1990 Sb., účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000 dle zákona č. 128/2000 Sb., úplné znění zákona o obcích
Kontaktní spojení

Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov

tel. 487 767 220, 724 181 525

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:30,
12:30 - 17:00


e-mail: uradoldrichov@seznam.cz
datová schránka: kgfaudp
Případné platby lze poukázat Česká spořitelna, a.s, pobočka Česká Lípa
číslo účtu: 0903288359/0800
IČO 00260789
DIČ CZ00260789, nejsme plátci DPH
Rozpočet Rozpočet
Počet obyvatel k 1.1. 786
Žádosti o informace

Obecní úřad Nový Oldřichov
Mistrovice č. p. 51, 471 13 Nový Oldřichov 
Tel. + fax: 487 767 220, mobil: 724 181 525

datová schránka:kgfaudp 
e-mail: uradoldrichov@seznam.cz,  

Přijetí žádostí a dalších podání Obecní úřad Nový Oldřichov
 Mistrovice  č. p. 51, 471 13 Nový Oldřichov 
Opravné prostředky Proti rozhodnutí ve věci:
 • povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je možno odvolat se do 15-ti dnů od jeho doručení Správě chráněné krajinné oblasti České středohoří podáním u Obecního úřadu v Novém Oldřichově
 • povolení připojení sjezdu na místní komunikaci nebo ke zvláštnímu užívání místní komunikace je možno se odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k Městskému úřadu Česká Lípa, odbor dopravy, podáním u Obecního úřadu v Novém Oldřichově
Seznam organizací


Základní škola a mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Nový Oldřichov č.p. 87, 471 13 Nový Oldřichov
Telefon: 487 767 515, 736 753 752, e-mail: zsmsno@seznam.cz

 

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace

Mistrovice 91, 471 13 Nový Oldřichov

Telefon: 722 634 895, e-mail: centrum@centrumcvak.cz

 

 

 

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

poskytnutí informace

zdarma

Materiálové náklady - kopírování  
formát A4 - černobílá kopie

2,-Kč/list

formát A3 - černobílá kopie

4,-Kč/list

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

85,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - černobíle

2,-Kč/list

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

 

 

Formuláře

 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Návody pro řešení nejrůznějších situací

Portál veřejné správy

Nedůležitější předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,  ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a RČ ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád,  ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech,  ve znění pozdějších předpisů

 

http://bezbarier.novoborsko.cz/

 

 

planujvylety.cz

 

Informace k platbám poplatků a svozu popelnic

Od října do konce března svoz popelnic každý  týden ve čtvrtek

  PRODEJ PUBLIKACE O OBCI

cena 300,-Kč/ks
možno zakoupit na Obecním úřadě

DSCN0497.JPG

 

Digitální povodňový plán obce

 

Jak třídit odpad ?

http://www.jaktridit.cz/

Jízdní řady

Autobusová přeprava