Obsah

Momentálně není vyhlášena žádná výzva pro poskytování dotací do podporu výstavby DČOV.

 

_____________________________________________________________________________

Upozoňujeme na důlěžitou povinnost k poskytnuté dotaci

  1. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace předkládat po dobu udržitelnosti projektu (tj. 10 let) dle povinnosti uložené odborem životního prostředí, výsledek rozboru vypouštěných odpadních vod, případný výsledek revize dle platné legislativy. Kontrolní výsledek musí odpovídat požadavkům platné legislativy v této oblasti. Nedodržení této podmínky bude poskytovatelem dotace považováno za porušení podmínek poskytnutí dotace.

_______________________

znak

PORUŠENÍ PODMÍNEK

V RÁMCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA PDOPORU VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 16.9. 2020 sankce za porušení podmínky v čl. III., odst. 3.6.

  • za každý den prodlení nedodání dokladu o výsledku rozboru vypouštěných odpadních vod bude udělena sankce ve výši 0,25% z poskytnuté dotace
  • zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zmírnilo tento bod oproti tvrdosti podmínky v čl. III., odst. 3.10. dané smlouvy

 

     starostka obce

Bc. Marcela Novotná

 

V Novém Oldřichově dne: 17.9. 2020