Připravované změny územního plánu

Sdělení občanům obce

znakZastupitelstvo obce Nový Oldřichov se rozhodlo pořídit nový územní plán, který má stanovit urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále mimo jiné vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy přestavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Nyní je celý proces na počátku a lze podávat návrhy Vašich záměrů, které mohou ovlivnit podobu územního plánu.

Návrhy

  • můžete zaslat na adresu: Městský úřad Česká Lípa, Úřad územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
  • nebo je předat na Obecní úřad Nový Oldřichov.

Termín přijímání návrhů: do 31.května 2021 - UKONČENO

Informace k územnímu plánu

Obec obdržela stanovisko pořizovatele k návrhu na pořízení územního plánu obce. Pořizovatel je dle zákona o územním plánování Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. Návrh se na základě žádostí skládá z několika dílčích záměrů. V souladu s ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel návrh posoudil a předložil spolu se svým stanoviskem zastupitelstvu obce. Dále uvedl, že všechny předložené záměry směřují k vymezení nových zastavitelných ploch, mnohdy v nezastavěném území. Uvedl, že v území existují limity, které navrhované záměry mohou omezit či zcela znemožnit. V některých případech se jedná o navrhování nových zastavitelných ploch na půdách zemědělského půdního fondu.

Všechny návrhy, které byly žadateli předloženy a ke kterým se úřad územního plánování svým stanoviskem vyjádřil, budou žadatelům zaslány k jejich vyjádření.

3. března 2022

Návrh zadání (252.2 kB)

Oznámení o zveřejnění Návrhu zadání Územního plánu Nový Oldřichov (461.12 kB)