Komunální odpad

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Nový Oldřichov

 • základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc  na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka
 • sazba poplatku činí 0,55 za litr
 • k dispozici jsou nádoby o velikostech - 120l  a 240l
 • přeplněné nebo navršené nádoby firma AVE nevyveze
 • platba za odpad za rok 2023 bude vybírána v roce 2024, platba za rok 2024 bude vybírána v roce 2025 a tak dále .. 
 • každý majitel nemovitosti zapojen do odpadového hospodářství, je povinen  podat správci poplatku (obecnímu úřadu) ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne kdy nabyl postavení plátce poplatku, viz přiložený formulář

Formulář pro ohlášení plátce poplatku (773.31 kB)

Obecně závazné vyhlášky obce :

Zákon o odpadech určuje plátce a poplatníka

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.“

Další důležité informace:

 •  svoz  je TÝDENNÍ - popelnice se sváží každý čtvrtek

 • sváží se všechny nádoby bez rozdílu jejich zaplnění, které jsou ve svozové trase, proto pokud nechcete nádobu vyvézt, nesmí zůstat v jejím dosahu!
 • i v průběhu roku je možné změnit objem nádoby stejně tak počet nádob

Jak to probíhá v praxi:

 • firma AVE přijede, načte čip, popelnici vyveze a její vývoz se čtečkou bude přenášet do jejich softwarového systému. Tento seznam bude mít obec každý měsíc k dispozici. V případě vašeho zájmu budete moci do seznamu nahlédnout a to jak na obecním úřadě tak na webu obce.
 • pokud nebude platba včas a v termínu uhrazena, obec bude rozesílat platební výměry, ve kterých je možné nastavit penále až 3x vyšší než je samotná platba.

!!! Splatnost poplatku za odpad je do 31.3. každého roku !!!

Podnikatelé – fyzické i právnické osoby jsou povinni mít uzavřenou smlouvu na tříděný a komunální odpad se společností, která odpad sváží. Obec v tomto směru danou společnost nenařizuje, rozhodnutí je čistě na podnikateli.